Regulamin sklepu www.manteleo.com

Regulamin sklepu internetowego MANTELEO (www.manteleo.com) obowiązujący

od dnia 01.12.2022 roku przez Grażynę Kaczmarczyk

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.   Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.manteleo.com jest prowadzony przez Grażynę Kaczmarczyk prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Manteleo Grażyna Kaczmarczyk z siedzibą pod adresem ul. Starowiejska 28/9, 97-500 Radomsko , NIP: 772 229 83 72.

a. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu.

b. Regulamin Sklepu umieszczony jest stronie internetowej Omotam w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią.

c. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu (Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców). Użytkownik Sklepu w poniższym Regulaminie określany jest słowem „Klient”.

d. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja poniższego Regulaminu.

e. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów publikowanych na fanpage’u „Manteleo Creative Studio oraz stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

Dane kontaktowe:

1)    adres pocztowy: Manteleo Grażyna Kaczmarczyk ul. Starowiejska 28/9, 97-500 Radomsko

2)  adres poczty elektronicznej: manteleocreativestudio@gmail.com

3) Numer telefonu sprzedawcy: 518 627 009

4) Klient może kontaktować się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 20.00.

2.   Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK - z siedzibą ul. Starowiejska 28/9, 97-500 Radomsko, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 772 229 83 72

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK dostępny na stronie internetowej pod adresem www.manteleo.com.

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba  że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności  która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

 

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

7)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

3.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów,  oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

4.   Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)  posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript iCookies lub

b)  Mozilla  Firefox  w  wersji  22.0  lub  nowszej  z  włączoną  obsługą  appletów  Javy,

JavaScript i cookies lub

c)  Google  Chrome  w  wersji 28.0 lub  nowszej z  włączoną  obsługą  appletów  Javy,

JavaScript i cookies lub d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e)  Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 

7.   Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 

     1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

   2)   korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

   3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 

1.   MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.manteleo.com

 

2.   Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

 

3.   Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

4.   Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta.

5.   Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.manteleo.com zakładki „Zaloguj”.

 

6.   Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 

7.    Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

8.   Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 

 

9.  MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1)  korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manteleocreativestudio@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 

10.  MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej(adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 

11.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

12.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stronnie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1.   Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.manteleo.com

 

2.   Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.   Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 

4.   W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.manteleo.com skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności (wpłata na konto bankowe lub płatność przy odbiorze), wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Złóż zamówienie|

 

5.   Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „DALEJ”, Klient przechodzi do „MÓJ KOSZYK gdzie wpisuje dane niezbędne do wykonania zamówienia w formularzu

 

6.   W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7.   Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 

8.   Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez

Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest towar zamówiony w Sklepie internetowym dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Termin i koszt dostawy” pod adresem

 

 

9.   Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego        dostarczenia,  jest  każdorazowo  podawana  na  stronie  internetowej  sklepu internetowego www.manteleo.com w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 

10.  W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Złóżenie zamówienia”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

 

 

11.  Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Złożenie zamówienia”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

 

12.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 

13.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

14.  Świadczenie przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK.

 

 

 

15.  Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manteleocreativestudio@gmail.com Grażyna Kaczmarczyk wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.

 

 

16.  W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

17.  Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego www.manteleo.com sklep po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK WICZ wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.

 

 

§ 4 Ceny towarów

 

 

1.   Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 

 

 

2.   Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego zawierają koszty dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

3.   Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 

4.   Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

5.    Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§  5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 

1.   W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

 

1)  gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

2) Wpłata na konto bankowe, podane przy składaniu zamówienia.

3)   Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od MANTELEO GRAŻYNA KACZMARCZYK wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.

 

 

3.   Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 

1.   Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej. Wykaz krajów, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Termin i koszt dostawy” pod adresem www.manteleo.com